Postępowanie sądowe

  Opisz problem i wypełnij formularz. Podaj jak najwięcej szczegółów.


Opisz problem na formularzu


Możesz dołączyć dokumenty


Otrzymasz wycenę w 2-3h

--> Wypełnij Formularz

  Do formularza możesz dołączyć zdjęcia lub skany dokumentów.

  W ciągu 2-3 godzin otrzymasz bezpłatną wycenę porady od prawnika.

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych i karnych

Zakres przedmiotowy postępowania sądowego obejmuje dwie podstawowe procedury - tj. karną i cywilną. Pierwsza jest regulowana przez przepisy kodeksu postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, a druga przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Oczywiście są to tylko główne procedury postępowań, bo istnieją też przepisy karne wykonawcze, czy z zakresu postępowania karno-skarbowego. Jedną z podstawowych różnic między postępowaniem karnym a cywilnym jest zasada kontradyktoryjności. W przypadku postępowania karnego zasada ta praktycznie nie istnieje. Obowiązkiem sądu w postępowaniu karnym jest przeprowadzanie dowodów z urzędu, nawet jeśli strony nie zgłosiły stosownych wniosków w tym zakresie. Sąd musi bowiem ustalić rzeczywisty stan faktyczny sprawy i orzec czy doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku procedury cywilnej. Zasada kontradyktoryjności jest podstawą procesu cywilnego. Istnieją wyjątki od tej zasady np. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, czy w postępowaniu nieprocesowym, ale w znacznej mierze proces cywilny opiera się na kontradyktoryjności. Oznacza to, że obowiązkiem stron procesu jest przedstawianie dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Strony nie mogą więc być bierne, bo taka postawa może skutkować przegraniem procesu.Sąd co do zasady nie działa z urzędu, a jedynie ocenia dowody powołane przez strony, uwzględniając lub oddalając powództwo. 

W naszej praktyce bardzo często spotykamy się z sytuacjami, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań prawnych. Najczęściej są to kwestie sporządzenia apelacji, odpowiedzi na pozew, czy sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym. Każda sprawa wymaga przeanalizowania stanu faktycznego i podjęcia skutecznych czynności prawnych. W tym dziale będziemy zamieszczać porady prawne dotyczące sposobu wnoszenia środków odwoławczych, a także innych pism niezbędnych w postępowaniu sądowym. 

Baza Porad