Regulamin

  Opisz problem i wypełnij formularz. Podaj jak najwięcej szczegółów.


Opisz problem na formularzu


Możesz dołączyć dokumenty


Otrzymasz wycenę w 2-3h

--> Wypełnij Formularz

  Do formularza możesz dołączyć zdjęcia lub skany dokumentów.

  W ciągu 2-3 godzin otrzymasz bezpłatną wycenę porady od prawnika.

Regulamin usług prawnych

I Definicje:

 

Porada prawna lub pytanie - zagadnienia prawne przedstawione przez Zamawiającego za pomocą formularzy dostępnych ze strony internetowej: http://www.Prawnicy-Online.pl

 

Formularz - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu za pomocą którego zamawiający przedstawia treść zagadnień lub opis sprawy.

 

Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekaże drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz.

 

Umowa - umowa zawarta miedzy Zamawiającym, a Prawnikiem współpracującym z Serwisem Prawnicy-online.pl zwanym dalej Serwisem. 

 

Wartość przedmiotu umowy - kwota płatności dokonanej przez Zamawiającego zgodnie z wyceną przedstawioną przez Prawnika.

 

II Postanowienia szczegółowe:

 

1. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia, założenie konta do korespondencji oraz dokonanie płatności w Serwisie Prawnicy-Online.pl jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania płatności w Serwisie, pod warunkiem, że płatność nastąpiła w okresie ważności wyceny  - tj. w ciągu 24h licząc od daty (dzień, godzina, minuta) wysłania wyceny przez Serwis, a zlecenie nie zostało anulowane przez Zamawiającego lub Prawnika przed datą udzielenia pierwszej odpowiedzi prawnej przez Prawnika. Dokonanie płatności po wygaśnięciu wyceny oznacza, że umowa nie została zawarta, a taka płatność zostanie niezwłocznie zwrócona. Prawnik lub Zamawiający mogą anulować zlecenie bez podawania powodu, do chwili, aż Prawnik nie udzieli pierwszej odpowiedzi prawnej na zlecenie. Pierwsza odpowiedź prawna oznacza przesłanie przez Prawnika pierwszej wiadomości do Zamawiającego, a dotyczącej  informacji prawnych lub porady prawnej w temacie którego dotyczy zlecenie. W przypadku anulowania zlecenia przez Prawnika lub Zamawiającego, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Zamawiający dokonał płatności przed anulowaniem zlecenia przez Prawnika lub Zamawiającego, wówczas dokonana przez Zamawiającego wpłata zostanie niezwłocznie mu zwrócona w sposób w jaki dokonał płatności.

 

2. Odpowiedzi na pytania lub porady prawne udzielane są na podstawie przesłanych danych oraz aktualnego stanu prawnego.

 

3. Zarówno pytania jak i opis sprawy winny być sformułowane w sposób konkretny i ścisły. Pytania lub opis sprawy powinny wskazywać wyczerpująco wszystkie istotne okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób interpretacji przepisów i udzielenie odpowiedzi. 

 

4. Jeżeli Prawnik na skutek źle sformułowanego zagadnienia przez Zamawiającego, bądź nie przedstawienia istotnych faktów i dokumentów nie udzieli wyczerpującej porady prawnej lub odpowiedzi na pytania, wówczas przyjmuje się, że porada prawna lub udzielone odpowiedzi były prawidłowe. Prawnik nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Zamawiającego. 

 

5.1 Warunki techniczne standardowego zagadnienia prawnego lub porady prawnej: 

 

a) w przypadku zagadnienia prawnego - analiza postawionego przez Zamawiającego problemu zawarta na najwyżej 0,5 strony A4. 

 

b) w przypadku porady prawnej - analiza postawionego przez Zamawiającego problemu zawarta na najwyżej 1 stronie A4. 

 

5.2 Niestandardowa porada prawna może dodatkowo obejmować sporządzenie pism lub przeanalizowanie i opiniowanie dokumentacji związanej ze sprawą. Niestandardowa porada prawna może także polegać na szerszej analizie prawnej problemu bez sporządzania pism dla Zamawiającego. Wycena takiej porady z fakultatywnym pismem (lub opinią) jest dokonywana indywidualnie według nakładu pracy prawnika i stopnia skomplikowania sprawy. 

 

6. Zamawiający, który ma zastrzeżenia do strony merytorycznej lub terminu wykonania zlecenia może złożyć reklamację. 

 

7. Zamawiający składa reklamację w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty realizacji zamówienia zdefiniowanej w pkt 13 niniejszego regulaminu.  

 

8. Reklamację należy przekazać na adres e-mail: kancelaria@prawnicy-online.pl lub numer faksu: +48 (022) 198-77-42 podając numer przyporządkowany zgłoszeniu. 

 

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu. 

 

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji zamówienie zostanie wykonane ponownie albo Zamawiający otrzyma zwrot płatności. Wybór sposobu realizacji reklamacji należy do Zamawiającego.

 

11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Zamawiający może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

12. Udzielenie porady prawnej lub odpowiedzi na pytania może być dokonane wyłącznie w dni robocze z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

13. Zamawiającemu przysługuje prawo otrzymania bezpłatnych wyjaśnień związanych z poradą prawną (lub zagadnieniem prawnym) w terminie do 7 dni roboczych od daty realizacji zlecenia. Za datę realizacji zlecenia przyjmuje się dzień udzielenia pierwszej odpowiedzi przez Prawnika. 

 

14. Prawnicy współpracujący z Serwisem Prawnicy-Online.pl ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu na skutek swojego działania, wyłącznie do wartości przedmiotu umowy zawartej z Zamawiającym. 

 

15. Serwis Pawnicy-Online.pl nie jest stroną umowy zawartej miedzy Zamawiającym a Prawnikiem. 

 

16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, do praw i obowiązków Zamawiającego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o umowie zleceniu. 

 

17. Jeżeli jakikolwiek z zapisów regulaminu okaże się nieważny albo bezskuteczny nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych zapisów regulaminu. 

 

18. Regulamin obowiązuje od dn. 01.10.2017 r. 

Baza Porad